En plats för
stora planer

En plats för
stora planer

Ett stort område
blir en stor stadsdel.

En ny efterlängtad stadsdel vaknar till liv när CV-området blir CV-staden. En kilometer lång sträcker sig den kommande stadsdelen sida vid sida med norrcity och vackra Rynninge ända ner till Slussen. Här kommer tusentals örebroare bo, arbeta och leva, en kort promenad från centrum, alldeles intill naturen. Det heter att läge är allt – och CV-stadens läge är fantastiskt.

I CV-staden bidrar historiens spår bokstavligen till stadsdelens karaktär. Här syns den östra delen av det centrala torget med vy mot bland annat Hjul- och Lokverkstaden.

Vi fortsätter att
bygga historien.

CV-staden kommer att bli en unik stadsdel byggd kring en stolt historia, där de vackra tegelbyggnaderna fått nya funktioner och varsamt blandats med spännande ny arkitektur och omfamnande grönytor. När det slumrande området nu ges nytt liv och öppnas upp kommer det också att bli en viktig stadsdel som gör det lättare för alla att röra sig mellan stadskärna och natur. Planerna för CV-staden är stora – och det kommer också att bli en möjligheternas stadsdel.

Den nya stadsdelen kommer att erbjuda så mycket nytt att upptäcka i Örebro. Inte bara för alla som väljer att bosätta sig här, utan också för alla som besöker de nya butikerna och restaurangerna, de som kommer hit för att lyssna på musik, uppleva konst eller umgås över en fika vid de fina mötesplatserna intill Lillåns vatten. Och visst är det väl så att det är just möjligheten att upptäcka nya saker som är det verkligt magiska med en stad? Välkommen till CV-staden.

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Hur ser visionen och planerna ut för CV?

Vi vill att CV omvandlas till stadsdelen CV-staden, en väl integrerad del av centrala Örebro. En modern, dynamisk stadsdel med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser, med en karaktärsfull själ präglad av historien och en attityd färgad av möjligheter och utveckling.

Varför väljer ni att utveckla CV-området nu?

Örebro är en starkt växande stad med ett ökande behov av bostäder. Även sjukhuset signalerar ett ökat lokalbehov. Samtidigt ändrar tågunderhållet på CV karaktär och idag finns endast några få järnvägsverksamheter kvar med företagen Vossloh och EuroMaint. Dessa verksamheter är fortfarande mycket viktiga för järnvägsunderhållet och för Örebro men är nu lokaliserade enbart i de västra delarna. Detta öppnar för nya verksamheter i CV:s östra delar. Här finns det delvis redan hyresgäster som inte är kopplade till tågunderhåll.

Vilka hyresgäster finns idag och vad händer med dem? Hotas Sveriges tågunderhåll?

Det finns två hyresgäster med koppling till tågunderhåll idag: EuroMaint och Vossloh. Området har också några hyresgäster med helt andra verksamheter som inte hör till järnvägsverksamheten. Självklart anpassar vi områdets utveckling efter de behov som de befintliga depåhyresgästerna har. I takt med att deras behov av lokalytor minskar utvecklar vi de delarna till att passa andra verksamheter. I de fall en hyresgäst behöver flytta verksamheten undersöker vi tillsammans vilka behov de har i framtiden och vilka andra lägen som kan passa bra.

Är CV-området förorenat på grund av järnvägsverksamheten?

Ja, våra undersökningar visar att det finns delar med föroreningar. Tack vare utvecklingsarbetet med CV-staden kan vi ta tag i dessa områden och sanera dem. Ett saneringsarbete som är en förutsättning för att kunna bebygga marken. Själva massorna kommer att hanteras enligt de regler och riktlinjer som finns från miljöbalken, länsstyrelsen, kommunen och naturvårdsverket.

Varför får inte alla gamla byggnader vara kvar i förslaget?

CV kommer att utvecklas med utgångspunkt i områdets kulturmiljövärden och unika karaktär. Befintliga värden och kvaliteter kommer att utgöra viktiga byggstenar och bärande element och historien kommer att vara en viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen. Den kulturmiljöanalys som gjorts visar att sjutton byggnader bedöms ha en hög känslighet för ändring – och samtliga föreslås bevaras. Av de sex byggnader som bedömts som känsliga för ändring rivs fem. Nio byggnader har bedömts som tåliga för ändring och samtliga av dem rivs.

Kommer det att byggas höga hus på CV-staden?

I planprogrammet som antogs hösten 2018 anges ungefärliga höjder för de olika kvarteren i området. Det finna också några utpekade lägen lämpliga för högre hus, något som utreds i detaljplanearbetet.

Vad gäller för de hyresgäster som inte är järnvägsanknutna? Måste de flytta?

För att kunna utveckla området behöver vi göra en del förändringar vilket kommer att påverka befintliga hyresgäster på olika sätt. Arbetet är dock en process över relativt lång tid och vi informerar våra hyresgäster i god tid om eventuella förändringar. Några av de befintliga hyresgästerna har verksamheter som kan fortsätta utvecklas i stadsdelen och vi vill dessutom fortsätta arbetet med att få in fler sådana hyresgäster i befintliga vakanta lokaler.

Finns det planer för nya verksamheter i några andra av de befintliga byggnaderna?

Några av de gamla byggnaderna har redan hyresgäster som inte är kopplade till tågunderhåll. I takt med att CV omvandlas till en stadsdel kommer vi att utvärdera vilka verksamheter som passar. Det finns flera lediga lokaler och vår förhoppning är att få in fler verksamheter som hjälper till att öppna upp CV för allmänheten på ett bra sätt

Hur lång tid tar hela förvandlingen från CV till CV-staden?

Hela området kommer att utvecklas i etapper och ta mellan 20 till 30 år att slutföra helt. Området lever dock i allra högsta grad redan nu. JM bygger bostäder i det sydöstra hörnet mot Slussen och kring Vagnverkstaden finns flera aktiva verksamheter.

Varför bygger JM nu och inte Jernhusen? Vad ska JM bygga?

En del av CV:s östra del kallas Alnängarna och är redan detaljplanelagd. Vi på Jernhusen sålde en bostadsbyggrätt till JM eftersom vi själva inte utvecklar bostäder. Att samarbeta med en aktör som JM är ett sätt för oss att säkra ett kvalitativt resultat samtidigt som vi är med och påverkar hur bostadsområdet ansluter till resten av CV. JM ska bygga både vanliga bostadsrätter och seniorbostäder, projektet finns på deras webb och går under namnet Slussen. De har aldrig upplevt ett så stort intresse från Örebroare för något annat projekt.

Vilka aktörer ska hjälpa till att utveckla resten av CV?

Det vet vi inte ännu. Vi befinner oss mitt i planarbetet med kommunen, men vi kommer att bjuda in andra aktörer att delta i utvecklingen vid lämplig tidpunkt. Vi kan inte säga när detta sker exakt men vi ska först bli klara med de övergripande delarna innan någon kan börja bygga.

Vilka företag tror ni kommer etablera sig här?

Många olika företag kommer att vilka ha kontor här och redan nu finns möjlighet att hyra i de befintliga lokalerna. I samband med utvecklingen kan nya långsiktiga lösningar komma att skapas för både små och stora företag, men det kommer vara företag som uppskattar det centrala läget, den unika karaktären och den dynamiska stadsmiljön. Området ligger alldeles intill stadens största arbetsgivare sjukhuset vilket kanske kommer att locka företag med kopplingar till sjukhuset.

Vilka kommer att bo i CV-staden?

CV-staden kommer att locka många olika hyresgäster på grund av sin varierade miljö och bostadsplanering. Från unga och studenter som söker moderna smålägenheter, till seniorer och äldre som lämnat villan för en bostad närmare kulturen och andra händelser. Här bor även barnfamiljer som vill ha nära till aktiviteter, familjeliv och service. CV-staden kommer att erbjuda ett stadsliv i tiden, där bostäder, arbetsplatser, service och fritid ligger alldeles intill varandra.

Hur kommer CV-stadens trafiksituation att se ut?

I Planprogrammet anges att CV-staden skall ha tydliga och effektiva vägförbindelser inom stadsdelen och till andra stadsdelar, med trafiksäkra gång- och cykelstråk över trafikerade gator samt attraktiv och effektiv kollektivtrafik. För att få till en stadsmässig miljö kommer det också att bli viktigt med rutnätsstruktur, trädalléer, torg, stadsgator och stadsmässig belysning.

I CV-stadens östra del planeras en ny skola. Här syns skolan till höger i bild och Vagnverkstaden längst bort.
Överallt blandas de gamla tegelbyggnaderna med ny bebyggelse. Här syns en vy från östra delen mot den gamla tvättinrättningen och Ång- och kraftcentralen.

Den nya stadsdelen kommer att erbjuda så mycket nytt att upptäcka i Örebro. Inte bara för alla som väljer att bosätta sig här, utan också för alla som besöker de nya butikerna och restaurangerna, de som kommer hit för att lyssna på musik, uppleva konst eller umgås över en fika vid de fina mötesplatserna intill Lillåns vatten. Och visst är det väl så att det är just möjligheten att upptäcka nya saker som är det verkligt magiska med en stad?

Stråket längs med Lillån i områdets norra del blir en viktig del i CV-stadens stadsmiljö. Här visas hur ån kan vidgas och Ång- och kraftcentralen kan få nytt innehåll. Vy från öster.

En ny stadsdel tar form.

CV-staden är inte bara ett stort område, det är också ett enormt projekt som kommer att pågå under flera år. Arbetet med den nya stadsdelen är igång och CV-staden kommer stegvis att växa fram sida vid sida med den befintliga järnvägsverksamheten.

Klart

Kvarteret Slussen ligger i ett fantastiskt läge intill vattnet och de gamla lokstallarna. Alla lägenheter är sålda och de nya ägarna har flyttat in.

Nu

Området Alnängarna ligger i en lugn omgivning nära Svartån och den industrihistoriska miljön. Just nu pågår sanering för att kunna starta byggnationen under våren. JM har även börjat bygga nya bostäder nere vid vattnet.

Steg 1

I CV-stadens vackra östra delar är det tänkt att skapas flera olika typer av bostäder, skola och förskola, parkområden och nya gång-, cykel och bilvägar som öppnar upp området och knyter samman det med resten av staden.

Steg 2

Nästa steg i projektet CV-staden kommer förmodligen att bli direkt väster om etapp 1. Här finns redan stora grönytor och området bedöms också innehålla kvartersmark för bostäder, kontor, vård och omsorg, universitet och förskola.

Steg 3 till 4

Resterande delar av utvecklingen av den nya stadsdelen bedöms delas upp i två delar, norr respektive söder om CV-stadens huvudgata.

Klart
Nu
Steg 1

Vad händer just nu?

Nu finns det ett planbesked för CV-staden och arbetet med detaljplanen pågår för fullt. Detaljplanen reglerar markens användning och bebyggelsens utformning och beräknas vinna laga kraft år 2021. Sedan kan nästa steg i utvecklingen av den nya bebyggelsen påbörjas.

Steg 1 av denna byggnation planeras att starta under 2023. I CV-stadens östra del mot Alnängarna fanns det sedan tidigare en detaljplan och där pågår just nu förberedelserna inför en byggstart under 2019.

Du kan följa processen för CV-staden på kommunens hemsida.

Följ oss på facebook

Slussen

2017–2018 Byggnation
2018 Inflytt

Alnängarna

2018–2019 Sanering
2019–2022 Byggnation
2020-2022 Inflytt

Steg 1

2016–2018 Planprogram
2018–2021 Detaljplan
2022 Sanering
2023–2030 Byggnation
2025 Första inflytt