Tänk stort.
Centralverkstaden.

Ett stort område
blir en stor stadsdel.

En ny efterlängtad stadsdel vaknar till liv när CV-området blir Centralverkstaden. En kilometer lång sträcker sig den kommande stadsdelen sida vid sida med norrcity och vackra Rynninge ända ner till Slussen. Här kommer tusentals örebroare bo, arbeta och leva, en kort promenad från centrum, alldeles intill naturen. Det heter att läge är allt – och Centralverkstadens läge är fantastiskt.

I Centralverkstaden bidrar historiens spår bokstavligen till stadsdelens karaktär. Här syns den östra delen av det centrala torget med vy mot bland annat Hjul- och Lokverkstaden.

Stora planer,
massor av möjligheter.

Centralverkstaden kommer att bli en unik stadsdel byggd kring en stolt historia, där de vackra tegelbyggnaderna fått nya funktioner och varsamt blandats med spännande ny arkitektur och omfamnande grönytor. När det slumrande området nu ges nytt liv och öppnas upp kommer det också att bli en viktig stadsdel som gör det lättare för alla att röra sig mellan stadskärna och natur. Planerna för Centralverkstaden är stora – och det kommer också att bli en möjligheternas stadsdel.

Den nya stadsdelen kommer att erbjuda så mycket nytt att upptäcka i Örebro. Inte bara för alla som väljer att bosätta sig här, utan också för alla som besöker de nya butikerna och restaurangerna, de som kommer hit för att lyssna på musik, uppleva konst eller umgås över en fika vid de fina mötesplatserna intill Lillåns vatten. Och visst är det väl så att det är just möjligheten att upptäcka nya saker som är det verkligt magiska med en stad? Välkommen till Centralverkstaden.

I Centralverkstadens östra del planeras en ny skola. Här syns skolan till höger i bild och Vagnverkstaden längst bort.
Överallt blandas de gamla tegelbyggnaderna med ny bebyggelse. Här syns en vy från östra delen mot den gamla tvättinrättningen och Ång- och kraftcentralen.

Den nya stadsdelen kommer att erbjuda så mycket nytt att upptäcka i Örebro. Inte bara för alla som väljer att bosätta sig här, utan också för alla som besöker de nya butikerna och restaurangerna, de som kommer hit för att lyssna på musik, uppleva konst eller umgås över en fika vid de fina mötesplatserna intill Lillåns vatten. Och visst är det väl så att det är just möjligheten att upptäcka nya saker som är det verkligt magiska med en stad?

Stråket längs med Lillån i områdets norra del blir en viktig del i Centralverkstadens stadsmiljö. Här visas hur ån kan vidgas och Ång- och kraftcentralen kan få nytt innehåll. Vy från öster.

Stora projekt börjar
alltid med ett steg.

Centralverkstaden är inte bara ett stort område, det är också ett enormt projekt som kommer att pågå under flera år. Nu tar vi det första steget mot den nya stadsdelen, men utvecklingen kommer att ske stegvis och nya Centralverkstaden kommer att växa fram sida vid sida med CV och befintliga verksamheter.

Slutsålt

Kvarteret Slussen ligger i ett fantastiskt läge intill vattnet och de gamla lokstallarna. Alla lägenheter är slutsålda och inflytt sker under hösten 2018.

Steg 1

I Centralverkstadens vackra östra delar är det tänkt att skapas flera olika typer av bostäder, skola och förskola, parkområden och nya gång-, cykel och bilvägar som öppnar upp området och knyter samman det med resten av staden.

Steg 2

Nästa steg i projektet Centralverkstaden kommer förmodligen att bli direkt väster om etapp 1. Här finns redan stora grönytor och området bedöms också innehålla kvartersmark för bostäder, kontor, vård och omsorg, universitet och förskola.

Steg 3 till 4

Resterande delar av utvecklingen av den nya stadsdelen bedöms delas upp i två delar, norr respektive söder om Centralverkstadens huvudgata.

NU
Steg 1
Steg 2
Steg 3-4

Vad händer just nu?

Just nu pågår arbetet att ta fram ett planprogram för Centralverkstaden. Ett planprogram beskriver kommunens mål och visioner med ett område samt redovisar övergripande förutsättningar för en utveckling. I nästa steg utformas detaljplanen som reglerar markens användning och bebyggelsens utformning.

Samrådet kring planprogrammet pågick mellan den 19 oktober 2017 till den 9 januari i år. Under denna tid var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. En möjlighet som återkommer vid själva detaljplaneläggningen. Kommunen tar nu ställning till inkomna synpunkter och sammanställer och kommenterar dem i en samrådsredogörelse. Förslaget tas sedan upp för godkännande i Programnämnd Samhällsbyggnad. Därefter kommer planprogrammet ligga till grund för kommande detaljplanering.

Planprogrammet beräknas vara antaget hösten 2018 och ett par år senare; 2020, har detaljplanen vunnit laga kraft. Sedan kan utvecklingen av den nya bebyggelsen bakom dagens stängsel starta. I Centralverkstadens östra del mot Slussen bygger JM redan bostäder eftersom det redan finns en detaljplan för just det området. Detaljplanearbetet för steg 2 kommer att inledas i slutet av 2020-talet och byggnation påbörjas cirka 2030.

Du kan följa processen för Centralverkstaden på kommunens hemsida.

Följ oss på facebook

Slussen

2017–2018 Byggnation
2018 Inflytt

Alnängarna

2018–2019 Sanering
2019–2022 Byggnation
2022 Inflytt

Steg 1

2016–2018 Planprogram
2018–2020 Detaljplan
2021 Sanering
2022–2030 Byggnation
2024 Första inflytt